paulaiglesias:

Photography: Paula Iglesias

Design: Victoria Monasterio

Model: Kris Stölhe

(Reblogged from paulaiglesias)

paulaiglesias:

Photography: Paula Iglesias

Make-up and hair: Xela Vázquez

Model: Sesa Varela

Retouching: Noan Fraga

(Reblogged from paulaiglesias)

paulaiglesias:

Photography: Paula Iglesias

Make-up and hair: Xela Vázquez

Model: Sesa Varela

Retouching: Noan Fraga

(Reblogged from paulaiglesias)

paulaiglesias:


Photography: Paula Iglesias

Make-up and hair: Xela Vázquez

Model: Sesa Varela

Digital: Noan Fraga

(Reblogged from paulaiglesias)

paulaiglesias:

Photography: Paula Iglesias

Make-up and hair: Xela Vázquez

Model: Ana López

(Reblogged from paulaiglesias)
(Reblogged from diegovites)

paulaiglesias:

Photography: Paula Iglesias

Make-up and hair: Xela Vázquez

Model: Abel Rubelo

Digital: Noan Fraga

(Reblogged from paulaiglesias)

paulaiglesias:

Photography: Paula Iglesias

Make-up and hair: Xela Vázquez

Model: Abel Rubelo

Digital: Noan Fraga

(Reblogged from paulaiglesias)

paulaiglesias:

Photography: Paula Iglesias

Make-up and hair: Xela Vázquez

Model: Abel Rubelo

Digital: Noan Fraga

(Reblogged from paulaiglesias)

paulaiglesias:

Photography: Paula Iglesias

Make-up and hair: Xela Vázquez

Model: Abel Rubelo

(Reblogged from paulaiglesias)

(Source: russianrev)

(Reblogged from sirprezzatura)

paulaiglesias:

Model: Sara Jáuregui

Make-Up & Hair: Xela Vázquez Noya

(Reblogged from paulaiglesias)
(Reblogged from cohetefernandez)

paulaiglesias:

Model: Sesa Varela 

Make-Up & Hair: Xela Vázquez 


(Reblogged from paulaiglesias)
(Reblogged from paulaiglesias)